Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.

Jednocześnie informujemy, iż ww. akt jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem:


http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/801

W dniach 8 i 9 czerwca br. zorganizowano spotkanie dotyczące wsparcia rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS) w perspektywie finansowej 2014-2020. W wydarzeniu, które odbyło się w hotelu Navigator w Zbąszyniu, udział  wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z terenu Wielkopolski.Zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

W ramach programu ww. wydarzenia, w dniu 8 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu „Wielkopolska Rybna”, których zrealizowane projekty z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Nagrodzono m. in. projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy pod nazwą: „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia” w kategorii Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a także projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego” w kategorii Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Nagrody zwycięzcom  przekazał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Ponadto Pan Marszałek wręczył 6 wyróżnień autorom najciekawszych projektów, tj.:

·       Panu Danielowi Chrobrowskiemu za projekt: „Budowa miejsc wypoczynkowych – domków letniskowych – wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych – w tym osób niewidomych i słabo widzących”.

·        Panu Wiesławowi Cyganowi za projekt: „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku”.

·        Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka
w Zbąszyniu - Zbąszyńskie Dzieciaki za projekt: „Z e – rybką poznajemy świat”.

·        Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” za projekt: „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo – historycznej
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

·        Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo za projekt: „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie”.

·        Pani Joannie Sanockiej – Pertek za projekt: „Lokalna Baza Ekoturystyki”.

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji prelegentów dotyczących m.in. zadań Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pani Renata Kaszewska-Mika – przedstawiciel Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła informacje o wsparciu przygotowawczym w ramach PO RYBY 2014-2020, a także warunki udziału w konkursie na wybór LSR.

Drugiego dnia spotkania omówiono zasady wyboru LSR oraz inicjatywę Leader w nowej perspektywie finansowej.

 

 

 

 

 

LEADER w RLKS

PROW 2014-2020

Projekt sieja i sielawa

RLKS a Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020

Umowa na realizację LSR - PROW

Umowa RLKS

Wsparcie przygotowawcze

Renowacja kościoła św. Wawrzyńca w Łomnicy

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 15 czerwca br. Kancelaria DOW z ul. Szyperskiej 14 będzie przeprowadzona do nowej siedziby Departamentu na al. Niepodległości 34.

W związku z powyższym wszystkich beneficjentów składających wnioski o płatność, uzupełnienia dokumentów, dokumentacje przetargowe zapraszamy do nowego budynku na 4 piętro pokój 456.

Usytuowanie Kancelarii ma charakter tymczasowy, trwają bowiem prace nad aranżacją nowego punktu przyjmowania wniosków. W związku z powyższym bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.


 

W dniu 21 listopada br. w siedzibie Departamentu DOW odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielkopolska Rybna” w celu dokonania oceny aplikacji konkursowych złożonych w ramach konkursu na najciekawsze projekty, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa.

Aplikacje konkursowe składane były w terminie od 18 sierpnia do 18 października br.. Łącznie złożono 30 aplikacji konkursowych, przy czym 29 aplikacji konkursowych spełniło wymagania określone w regulaminie i podlegało ocenie. Projekty ocenianie były według następujących kryteriów:

  • innowacyjność,
  • ochrona środowiska,
  • wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu,
  • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • promocja projektu,
  • zatrudnienie.

Poniżej przedstawiamy Państwu zwycięskie projekty oraz projekty, które otrzymały wyróżnienia.

KATEGORIA: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

W ramach tej kategorii zwyciężył projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy pt. „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia”.


Ponadto Kapituła Konkursu przyznała pięć wyróżnień.

Wyróżnione zostały następujące projekty:

projekt pt. ”Budowa miejsc wypoczynkowych - domków letniskowych - wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych - w tym osób niewidomych i słabowidzących” zrealizowany przez Pana Daniela Chrobrowskiego,

projekt pt. „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku” zrealizowany przez Pana Wiesława Cygana,

projekt pt. „Z E-rybką poznamy Świat” zrealizowany przez Zbąszyńskie Dzieciaki – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka,

projekt pt. „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo-historycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Wieś bez Barier",

projekt pt. „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo.

KATEGORIA: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

W ramach powyższej kategorii nie wyłoniono laureata, tylko przyznano jedno wyróżnienie. Projekt, który doceniła Kapituła to „Lokalna Baza Ekoturystyki II” zrealizowany przez Panią Joannę Sanocką – Pertek.


KATEGORIA: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

W ramach kolejnej kategorii zwyciężył projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury pt. „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”.


Kapituła Konkursu nie przyznała w tej kategorii wyróżnień.

KATEGORIA: „Projekty zrealizowane przez lokalne grupy rybackie”

W ostatniej kategorii nagrodzono projekt zrealizowany przez Lokalną Grupę Rybacką Obra – Warta pt. „Konkurs Ryby z Regionu Obra - Warta polecam :-)”.

To jedyny nagrodzony w tej kategorii projekt.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom konkursu nastąpi w I kwartale 2015 r. O konkretnym terminie poinformujemy Państwa osobiście.


 

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich miesięcy – w związku z pojawieniem się szeregu wątpliwości – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 skierowała do samorządów województw wytyczne w zakresie naliczania odsetek od zaliczki – wypłaconej Beneficjentowi w ramach przyznanej pomocy – która została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. WW. wytyczne zobowiązują Samorząd Województwa Wielkopolskiego do bardziej restrykcyjnego podejścia, aniżeli te stosowane dotychczas.


Warto nadmienić, iż SWW jako jeden z pierwszych samorządów rozpoczął proces rozliczania wniosków o płatność, kiedy to wiele kwestii nie było jeszcze uregulowanych. W związku z powyższym SWW celem usprawnienia procesu weryfikacji i zapewnienia jednolitości postępowania wypracowywał podejście do ww. zagadnień na szczeblu województwa.


Obecnie – w celu zapewnienia jednolitości postępowania w skali całego kraju – SWW zmuszony jest do zmiany podejścia w kwestii naliczania odsetek na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Odsetki naliczane będą za każdorazową wypłatę środków z konta zaliczkowego / „ruch” środków na koncie zaliczkowym, z wyjątkiem:
•    sytuacji pobierania przez bank opłaty za prowadzenia konta, która następnie jest zwracana / uzupełniana przez Beneficjenta ze środków własnych,
•    sytuacji wpłacania przez Beneficjenta środków na konto zaliczkowe w celu uzupełnienia środków finansowych i możliwości zapłaty kwoty brutto faktury (pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych jednym przelewem).


Inne sytuacje – nieopisane powyżej – jak np. pobranie środków z zaliczki przez komornika, urząd skarbowy, rozpatrywane będą indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień Beneficjenta i uprawdopodobnienia przez niego, że wypłata nie nastąpiła z jego winy.

Odsetki naliczane będą do dnia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków na konto zaliczkowe lub (o ile taki zwrot nie nastąpił) na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sytuacjach nieokreślonych w procedurach, pismach oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej, SWW przyjmować będzie rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta.


 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dochowania zasady „n+2” w roku 2014, o której mowa w art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r.), zwracamy się z prośbą o przyspieszenie składania wniosków o płatność końcową w przypadku operacji, których realizacja została już zakończona.

Naszą prośbę kierujemy również do Beneficjentów, których dokumenty złożone do SWW w ramach rozliczenia końcowego projektu są w trakcie weryfikacji.

Powyższe umożliwi zintensyfikowanie działań polegających na weryfikacji i rozliczeniu operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – a co za tym idzie poświadczenie większej liczby wydatków w ramach dochowania zasady „n+2” w bieżącym roku.


 

W dniach 9 i 10 października br. w miejscowości Trzebaw koło Poznania odbyło się ogólnokrajowe sympozjum pt. „INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU”, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO RYBY 2007-2013, tj. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji FAPA oraz sieci FARNET, a także przedstawiciele samorządów województw i lokalnych grup rybackich z całej Polski.

Zaproszonych gości powitali gospodarze spotkania tj.: Pan Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy sympozjum z zainteresowaniem śledzili prezentacje prelegentów. Pani Urszula Budzich - Tabor koordynator FARNET podkreśliła konieczność współpracy stowarzyszeń z instytucjami wdrażającymi program, ale również między samymi stowarzyszeniami. Natomiast Pan Profesor Walenty Poczta przedstawił prelekcję dotyczącą poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywnego wykorzystania zasobów rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wiele emocji wywołało wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z wielkim entuzjazmem spotkały się również prelekcje przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich ukazujące doświadczenia podczas wdrażania PO RYBY 2007 – 2013.

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych grup rybackich mieli okazję wymienić się doświadczeniami we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju i podzielili się tzw. dobrymi praktykami. Omówiono propozycje dotyczące usprawnienia systemu wdrażania programu PO RYBY, a także współpracę stowarzyszeń rybackich z samorządami województw w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych dostępnych w perspektywie 2007-2013. Oparta na wiedzy i doświadczeniu dyskusja pozwoliła na wypracowanie wspólnych postulatów, które przesłano do MRiRW.

W trakcie spotkania miało miejsce uroczyste przekazanie statuetki „MASZOPERA” – symbolu przewodnictwa w Konwencie Polskich Lokalnych Grup Rybackich. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka przekazała przewodnictwo w KONWENCIE PLGR Lokalnej Grupie Rybackiej „Obra-Warta” – należącej do Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR – na kolejny dziewięciomiesięczny okres sprawowania władzy i nadzoru.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za udział w sympozjum i owocną dyskusję.

 

 

Fot. 1 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 2 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 3 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

 

Fot. 4 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 5 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 6 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 7 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 8 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 9 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
512343