Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zestaw pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w perspektywie 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

 

Ogłoszenie

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Przekazujemy Państwu „kryteria wyboru lokalnych strategii rozwoju” uzgodnione z instytucjami zarządzającymi i zatwierdzone przez MRiRW na podstawie, których zostaną wybrane LSR do realizacji przez lokalne grupy działania w ramach PROW 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (kryteria wyboru LSR_wrzesień2015.pdf)kryteria wyboru LSR_wrzesień2015.pdf [ ]  5061 kB

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas zaprasza na Targi Sadowniczo – Warzywnicze oraz Targi Rybactwa Śródlądowego, które odbędą się w dniach 27 – 28 listopada 2015 r., na terenie Targów Kieleckich przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.

 

Podczas Targów Rybactwa Śródlądowego zobaczyć będzie można szeroką gamę między innymi sprzętu i urządzeń do połowów, sprzętu i urządzeń do hodowli ryb, pasz, ofert farm rybnych, portów i jednostek rybackich, usług transportowych lądowych i wodnych. Ekspozycji sprzętu, wyposażenia, oferty usług i szkoleń, towarzyszyć będą konferencje i warsztaty branżowe.

W dniu 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”. Spotkanie to było jednym z cyklu siedmiu jednodniowych, bezpłatnych szkoleń, które zorganizował Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Samorządami Województw.

    W dniach 23 – 25 czerwca br., w Tarnowie Podgórnym koło Poznania odbyło się Sympozjum pt. „Fundusze europejskie a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY w Polsce. Spotkanie było kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w październiku ubiegłego roku, podczas której przedstawiciele lokalnych grup rybackich, samorządów województw oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęli ustalenia co do dalszej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.
    Spotkanie rozpoczęło się we wtorek 23 czerwca br. Zebranych gości powitał gospodarz sympozjum - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski. Pan Marszałek podsumował wdrażanie PO RYBY w Wielkopolsce oraz podkreślił rolę funduszy unijnych w rozwoju województwa.
    Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawiciela MRiRW Pana Szymona Marciniaka, który przedstawił postępy prac w przygotowaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
    Z uwagi na kończący się okres programowania 2007 – 2013, a także uruchomienie dodatkowych środków dla lokalnych grup rybackich wywiązała się dyskusja poświęcona opracowaniu lokalnych strategii rozwoju. Podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszeń posłużyło za punkt wyjścia w debacie o planach i oczekiwaniach związanych z nową perspektywą finansową. LGR uczestniczące w spotkaniu potwierdziły, że kluczowym elementem w miarodajnym oszacowaniu potrzeb mieszkańców obszarów rybackich jest prawidłowe zdefiniowanie mocnych i słabych stron regionu. 
    Ostatni dzień spotkania poświęcono opracowaniu lokalnej strategii rozwoju oraz projektom grantowym, które będą stanowiły novum w funkcjonowaniu stowarzyszeń.
    Wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie dziękujemy za udział w sympozjum
i owocną dyskusję.