Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Павлодар купить кокаин, амф бошка меф и ск W dniu 30.04.2010 r. MRiRW udzieliło odpowiedzi na pytanie: Czy do stowarzyszenia, które w drodze konkursu uzyskało status Lokalnej Grupy Rybackiej, może przystąpić gmina, która do tej pory nie była członkiem żadnej LGR?

https://umbrkolella.com/lir-onlain-prodazha-kokain-gashish-geroina-spais-mdma-amfetamin-gashish-ekstazi-sk-skorost-mefedrona-ekstazi-gashish.html MRiRW informuje, że istnieje możliwość przystąpienia nowej gminy do lokalnej grupy rybackiej wybranej przez ministra właściwego ds. rybołówstwa do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619 i Nr 157 poz. 1241) oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm) brak bowiem przepisów, które zabraniałyby przystąpienia nowych członków (w tym gmin) do stowarzyszenia.
Wskazać jednak należy, że w przypadku przystąpienia nowej gminy do LGR, obszar objęty pomocą w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 nie ulegnie zmianie. Oznacza to zatem, że na obszarze gminy, która przystąpiła do LGR nie będą mogły być realizowane operacje w ramach realizacji danej LSROR. Ponadto ludność tej gminy oraz podmioty spełniające warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200), które działają na jej obszarze, nie wpływają na współczynnik rybackości oraz na wysokość kwoty przeznaczonej na realizację LSROR przez daną LGR.
Stowarzyszenie składające wniosek o wybór LGR do realizacji LSROR przygotowuje dokumenty i tworzy strategię uwzględniające uwarunkowania konkretnego obszaru. Dlatego nie można przyjąć automatycznego powiększenia obszaru objętego LSROR w przypadku przyjęcia do wybranej już LGR nowej gminy.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
587461